Aktuelt

12.01.2023

Dyktige vikarlegar er på plass, samt 2 nye fastlegar.

I perioden etter nyttår har Sykkylven Legesenter no fått tak i dyktige vikarlegar som vil avlaste situasjonen. Vi har gitt tilbod om ny legetime til pasientar som har venta lenge, og vi kan hjelpe dei som ringer inn ved å tilby legetime innan kort tid. Samtidig arbeider Sykkylven Kommune med å få tilsett faste lega .   Dr. Cathrine Ness frå Sandnes har starta som ny fastlege 1.1.23 og Dr. Ane-Birgitte Eliassen starter som ny fastlege 1.2.23. Begge desse starter på spesialisering i almenmedisin (ALIS)

12.01.2023

Opningstider torsdager

Vi vil minne om at Sykkylven Legesenter opner kl.09:00 torsdagar. Innkomande telefonar besvares også frå kl.09:00 torsdagar.
Det er stor pågang på telefonen, fleire dagar over 300 telefoner,- men vi svarer så snart vi greier.

Vi set stor  pris på at dokke er så tålmodig!


01.09.2022

Skuleelevar og fråversattest frå lege

Alle elevar som må ha attest frå lege for fritak kroppsøving eller anna fråver, må inn til legetime for å få ordna dette.

29.08.2022

Apekoppar og vaksine

Kommunelegen har laga følgande informasjon om Apekoppar:

 • Smittemåte
  • Høg grad av nærkontakt med smitta person eller smitta dyr.
  • Mest utsett er seksualkontaktar og husstandsmedlemmar
 • Symptom
  • Frå 5-21 dagar frå eksponering før symptom som feber, myalgi og hovudverk oppstår.
  • Hudlesjonar/utslett kjem vanlegvis etter prodromalsymptom/tidlegsymptom, men nokon får hudlesjonar utan slike symptom først. Nokon får lesjonar på slimhinner. Vanlegast er utslett anogenitalt og i og rundt munnen og kan føre til smertefull faryngitt og proktitt.
 • Vaksine
  • 3. generasjon koppevaksine (ikkje spesifikk mot apekoppar)
  • Modifisert, levende, svekket, ikkje-replikerande vaksine markedsført som «Imvanex» og «Jynneos»
  • Godkjent preeksponeringsprofylakse og posteksponeringsprofylakse (best effekt innan 4 dagar etter eksponering)
  • Kven skal ha vaksina:
   • Høgrisiko nærkontaktar (seksualkontaktar og husstandsmedlemmar) og høgrisiko nærkontaktar med høg risiko for alvorleg sjukdom
   • Potensielle nærkontaktar i uoversiktleg utbrot

Apekoppar er no klassifisert som ein allmennfarleg smittsam sjukdom og gir då fritak frå eigenandel på legehjelp og legemiddel knytt til denne sjukdommen.

18.08.2022

Koronavaksine 4.dose

Personar over 65 år vil få ein sms frå c19 med tilbod om koronavaksine 4.dose.

19.11.2021

Fastlegesituasjonen i Sykkylven kommune

Sykkylven kommune har, som andre kommunar i Norge, no fått merke utfordringa rundt arbeidsmengde, rekruttering og drift av fastlegetenesta.

Det kommunale legesenteret i Sykkylven er fortsatt i ein etableringsfase, der planlegging av drifta har vore, og fortsatt er, utfordrande. Dette, i tillegg til ein langvarig pandemi, har skapt eit stort press på tenesta den siste tida.

Med bakgrunn i fleire samanfallande utfordringar, er vi no i ein situasjon der vi ikkje har full legedekning ved vårt fastlegekontor. Dette vil føre til lengre ventetid, og at det som kan vente vente. Fastlegetenesta vil i ein periode framover, ikkje fungere heilt slik ein er van med.

Statsforvaltaren er informert om situasjonen i Sykkylven og framhevar at den klart viktigaste prioriteringa for kommunen i denne situasjonen er øyeblikkeleg hjelp og legevaktsansvaret. Sykkylven kommune vil presisere at alle våre innbyggjarar vil få den legehjelpa som er nødvendig og at våre tenester fortsatt er gode og forsvarlege, men at terskelen og tilgjengelegheita vil vere noko endra. Vi oppfordrar no innbyggjarane i Sykkylven om å avvente legebesøk som kan vente.

Sykkylven kommune beklager dette på det sterkaste og jobbar kontinuerlig for å løyse utfordringane og finne løysingar i form av rekruttering av nye legar og vikarar. Vi ber om tolmod og takkar for forståelsen.


18.11.2021

Nytt sentralbordsystem

Vi vil informere om at vi no har tatt i bruk vårt nye sentralbordsystem med mulighet for at vi ringer deg tilbake.
Ved tilbakering vil det stå at du blir oppringt frå følgande mobilnummer: 48175501.
Det er viktig at du har mobilen tilgjengelig og at du tek telefonen vil tilbakeringing frå dette mobilnummeret.

Det er 70 25 50 50 som er hovednummeret til Sykkylven Legesenter.

16.10.21

Sjukdom ved Sykkylven legesenter

Grunna sjukdom, både på lege- og på hjelpepersonellsida, vil vi dessverre ha utfordringar med kapasitet dei komande par vekene. Ein arbeidar med å få på plass vikarar så snart som råd.

Dei tilsette står i ein svært krevjande situasjon med mykje førespurnadar og færre og fordele arbeidsoppgåvene på. Like etter opningstid er det svært stor pågang på telefon og dessverre kan ein oppleve lang ventetid i denne perioden.

Vi vil sørgje for at dei som treng hjelp raskt får god hjelp på legekontoret, ein må ikkje nøle med å kontakte oss dersom ein treng rask legehjelp. I mellomtida ber vi om forståing for situasjonen og at ein ventar med førespurnadar som ikkje hastar.


06.08.2021

Interkommunal legevakt for Stranda og Sykkylven fra 1.Juli

Sykkylven og Stranda starta opp ny interkommunal legevakt 01.07.2021 i tilknytning til det kommunale legesenteret i Sykkylven.
Legevakta skal sikre gode tenester når det oppstår behov for akutte helsetenester på ettermiddag, kveld og natt, helgar og høgtider heile året.
Legevakta arbeider i nært samarbeid med AMK og er ein del av naudnettet.

Legevakta har kontorlokale ved Sykkylven legesenter, men har eige personale og eige journalsystem.

Interkommunal legevakt for Sykkylven og Stranda er bemanna i følgjande tidsrom:

Klokkeslett vekedagar   16.00-08:00
Klokkeslett helg/høgtid   Heile døgnet

01.07.2021

Sykkylven Legesenter frå 01.07.21
Ferieavvikling veke 27-34

Opningstida i ferien 08.30 -15.30 (som før)

På grunn av ferieavvikling, ber Sykkylven legesenter om at generelle kontrollar ikkje blir tatt før den 23. august når du kan bestille ordinær time med fastlegen din. Er du i tvil om det kan vente tar du kontakt.

Legetime

Legesenteret prøver å hjelpe alle så raskt som mulig, men på grunn av redusert bemanning blir det fort kø i telefonen og ekstra ventetid for time med fastlege. Vi beklager dette, men håper på forståing.
Vi tek i bruk medisinsk indeks, eit oppslagsverk som legevaktsentralen og andre legekontor brukar for å gi pasientar trygge og faglege helseråd over telefon. Dette verktøyet er og med å vurdere pasientens prioritet og hastegrad for legetime.

Betalingsautomat

Som dei aller fleste legekontor i landet har Sykkylven legesenter også  fått betalingsautomat. Det gjer at helsepersonellet  kan bruke meir av tida si på pasientar og andre oppgåver.
Betalingsautomaten står godt synleg i venterommet, og vil bli tatt i bruk i løpet av veke 27.
I betalingsautomaten kan ein betale med debitkort (betal her og no), eller ein kan velje mobilbetaling.
Mobilbetaling gir fleire betalingsalternativ som Visa/Kredittkort/Vipps.
Ved Mobilbetaling har ein 24 timar på seg til å gjennomføre betaling, frå ein mottar SMS.
Blir ikkje betalinga gjennomført innen 24 timer, sendes det ut vanlig faktura med gebyr kr 69.
Faktura vil og bli tilsendt om ein gløymer å betale.

Korona

For koronainformasjon sjekk heimesida til kommunen www.sykkylven.kommune.no
Evt ring koronatelefon; 48 14 52 59. Telefonen er open mandag-fredag frå klokka 09.00-15.00.

01.06.2021

Tiltak for tilreisande pasientar
Dersom du kjem frå et område med høgt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du følgje anbefalingane og reglene som gjelder i heimkommunen din. Det er også viktig at du setter deg inn i og følger smitteverns råda som gjelder dit du skal, for eksempel via kommunen si nettside www.sykkylven.kommune.no eller helsenorge.no.

Sjå nettsidene til Sykkylven kommune for informasjon om siste nytt frå og testing for covid-19.


15.10.2020

INFLUENSAVAKSINERING

På grunn av nødvendige smitteverntiltak i forbindelse med korona epidemien er det i år Sykkylven Kommune som står for influensavaksinasjon.
Kommunen har ansvar for å tilby vaksine til innbyggere i målgruppene for influensavaksinasjon.
Det vil derfor ikkje bli vaksinasjonsdagar ved legekontoret slik som tidlegare år.

For meir informasjon ring Sykkylven Kommune på telefon: 70 24 65 00 eller gå inn på Sykkylven Kommune sine heimesider:

SYKKYLVEN KOMMUNESmittevern i eit lite stikk – ta influensavaksine!

Covid-vaksine