Smitteverntiltak ved Sykkylven legesenter

 • Avtal oppmøte på førehand gjennom telefon eller meldingar via vår heimeside www.sykkylvenlegesenter.no.

 • Enkelte henvendingar kan løysast gjennom video-konsultasjon eller via telefonkonsultasjon.

 • Bruk munnbind inne på legesenteret.

 • Pga. plassmangel, og gjeldande smittevernråd er det viktig å understreke at pasienane held avstand på venterommet.

 • Vi ønsker at alle spriter eller vasker hender når dei kjem og når dei forlet legekontoret.

 Informasjon om Koronavirus

Dersom du har luftvegssymptom, er i karantene eller kan være smitta av koronavirus – skal du framleis ikkje møte opp direkte på legekontoret: kontakt oss pr tlf/e-kontakt!

Nyttig flytskjema: Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer? – FHI

Du finn elles svar på mange spørsmål på fhi.no (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus)helsenorge.no, og ved å ta koronasjekken

Sykkylven kommune sin informasjon: Informasjon om korona

Dersom du  ikkje finn svar på viktige spørsmål, kan du og ringa FHIs informasjonstelefonen på 815 55 015.

 

Det er sjølvsagt viktig at du tek kontakt om du har sjukdom som ikkje har noko med smitte eller korona å gjera, og vi vil sørge for at du som har kronisk sjukdom framleis skal få den oppfølginga og hjelpa du treng.

 • Kontakt oss helst digitalt (e-kontakt) om det ikkje hastar, vi er og tilgjengelege for  tlf-konsultasjon eller videokonsultasjon.

 • Ved hast: Ring oss på telefon 70 25 50 50.

 • Ved mistanke om akutt, alvorleg sjukdom og du ikke får tak i oss,  ring legevakt på 116 117.

 • Ved akutt naud eller fare for liv og helse – ring medisinsk nødtelefon 113.

Meir informasjon om koronavirus:

HelseNorge.no | Hvordan forebygge smitte | Områder med spredning | Sykepenger under koronapandemien

 


 

Corona virus information

If you are potentially infected, in quarantine, are at risk of infection, or have respiratory symptoms, please contact us before you visit our premises.

You can find answers to many questions at take the corona check

If you do not find answers to important questions, you can also call the FHI information phone on 815 55 015.

 

Of course, it is important that you contact us if you have a disease that is unrelated to the corona virus, and we want to make sure that if you suffer a chronic illness that you will still get the follow-up and help you need.

 • Contact us digitally if it is not urgent, you can also call us on 70 25 50 50.

 • If acute, serious illness is suspected, please call an emergency room on 116 117.

 • In case of emergency or danger to life and health – call the emergency medical number113.

Useful links

HelseNorge.no | How to Prevent Infection | Areas affected | Sick leave during the Covid-19 pandemic